苹果新专利暴光 可用手势节制车辆驾驶

苹果新专利暴光 可用手势节制车辆驾驶

日前,咱们从相干渠道获悉 ,美国专利牌号局宣布了苹果公司新得到53项专利 ,此中包孕一项泰坦项目的专利,答应用户哄骗手势与主动驾驶汽车交流而且批示主动驾驶汽车。

据相识,该专利将触及一些体系以及算法 ,可以或许哄骗手势以及其他乘员天生的旌旗灯号来节制主动驾驶或者部门主动驾驶汽车的运动 。

在将来使用该项专利后,可在主动驾驶或者半主动驾驶车辆中实现手势节制 。此中在某些情境下,该要领可能包孕一种或者多种计较装备 ,可以或许探测触发乘员手势交互会话的前提。在前提满意后,该装备会阐发并对于特定手势做出反映。此外还可能还会使用语音号令等其他启动交互会话的模式 。

从下面几项专利图可以看出,图 2 展示了经由过程各类传感器 ,网络数据并对于数据举行阐发,以对于车辆乘员手势或者其他旌旗灯号做出反映。图1展示了哄骗手势可以引导主动驾驶车辆转变行进轨迹。图3a以及3b申明各类手势可从显示屏举行设定,更多动静连续存眷 。

海德体育官网-海德体育app-海德体育下载

【读音】:

rì qián ,zán men cóng xiàng gàn qú dào huò xī ,měi guó zhuān lì pái hào jú xuān bù le píng guǒ gōng sī xīn dé dào 53xiàng zhuān lì ,cǐ zhōng bāo yùn yī xiàng tài tǎn xiàng mù de zhuān lì ,dá yīng yòng hù hǒng piàn shǒu shì yǔ zhǔ dòng jià shǐ qì chē jiāo liú ér qiě pī shì zhǔ dòng jià shǐ qì chē 。

jù xiàng shí ,gāi zhuān lì jiāng chù jí yī xiē tǐ xì yǐ jí suàn fǎ ,kě yǐ huò xǔ hǒng piàn shǒu shì yǐ jí qí tā chéng yuán tiān shēng de jīng qí dēng hào lái jiē zhì zhǔ dòng jià shǐ huò zhě bù mén zhǔ dòng jià shǐ qì chē de yùn dòng 。

zài jiāng lái shǐ yòng gāi xiàng zhuān lì hòu ,kě zài zhǔ dòng jià shǐ huò zhě bàn zhǔ dòng jià shǐ chē liàng zhōng shí xiàn shǒu shì jiē zhì 。cǐ zhōng zài mǒu xiē qíng jìng xià ,gāi yào lǐng kě néng bāo yùn yī zhǒng huò zhě duō zhǒng jì jiào zhuāng bèi ,kě yǐ huò xǔ tàn cè chù fā chéng yuán shǒu shì jiāo hù huì huà de qián tí 。zài qián tí mǎn yì hòu ,gāi zhuāng bèi huì chǎn fā bìng duì yú tè dìng shǒu shì zuò chū fǎn yìng 。cǐ wài hái kě néng hái huì shǐ yòng yǔ yīn hào lìng děng qí tā qǐ dòng jiāo hù huì huà de mó shì 。

cóng xià miàn jǐ xiàng zhuān lì tú kě yǐ kàn chū ,tú 2 zhǎn shì le jīng yóu guò chéng gè lèi chuán gǎn qì ,wǎng luò shù jù bìng duì yú shù jù jǔ háng chǎn fā ,yǐ duì yú chē liàng chéng yuán shǒu shì huò zhě qí tā jīng qí dēng hào zuò chū fǎn yìng 。tú 1zhǎn shì le hǒng piàn shǒu shì kě yǐ yǐn dǎo zhǔ dòng jià shǐ chē liàng zhuǎn biàn háng jìn guǐ jì 。tú 3ayǐ jí 3bshēn míng gè lèi shǒu shì kě cóng xiǎn shì píng jǔ háng shè dìng ,gèng duō dòng jìng lián xù cún juàn 。

发送评论